Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje dają prosty wgląd w to, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują Państwo osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w zakładce Impressum na stronie internetowej.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane P?

Z jednej strony gromadzimy dane, które Państwo sami nam udostępniacie. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy wypełniacie nasz formularz kontaktowy.

Inne dane, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych stron są przetwarzane automatycznie przez nasz system IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarki, system operacyjny czy godzina wejścia na stronę). Przetwarzanie tych danych następuje automatycznie w momencie wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia sprawnego działania strony. Inne dane wykorzystywane są do profilowania preferencji użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Macie także prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w zakładce Impressum. Ponadto macie Państwo prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Odwiedzając naszą stronę pozyskujemy dane statystyczne Państwa preferencji jako użytkownik. Dzieje się to za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa wizyt na stronie przebiega zazwyczaj anonimowo i nie może być powiązana z Państwem osobiście. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w dalszej części Polityki prywatności.

Mają Państwo prawo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

2. INFORMACJE OGÓLNE I OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Administratorzy tych stron podchodzą bardzo poważnie do kwestii ochrony danych osobowych. Traktujemy Państwa dane poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych i niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które identyfikują Państwo osobiście. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tych stronach jest:

Eko Consulting GmbH
Kornstraße 10
4060 Leonding, Austria

Telefon: +43 732 931642
E-Mail: datenschutz@ekoconsult.at

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH ORAZ W PRZYPADKU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ART. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodów, które wynikają z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim celem. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już więcej wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego. (Sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Dane osobowe, które przetwarzamy za Państwa zgodą lub na potrzeby wypełnienia warunków umowy w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać dla siebie lub osób trzecich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo przeniesienie danych bezpośrednio do innego administratora, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Informacje, blokowanie, usuwanie i sprostowanie

W zakresie obowiązujących przepisów mają Państwo prawo w dowolnym momencie do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w Impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany w Impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • W przypadku gdy zakwestionują Państwo prawidłowość zapisanych przez nas danych osobowych, wymagać to będzie od nas czasu na sprawdzenie prawidłowości tych danych. W okresie sprawdzania mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli Państwa dane nie będą już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mają państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie jest wyjaśnione, które interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec otrzymywania maili reklamowych

Wykorzystanie opublikowanych w zakładce Impressum danych kontaktowych do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki te nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Są to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze i które zapamiętuje Państwa przeglądarka.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo informowani o zapisywaniu plików cookie i akceptowali je tylko w konkretnych przypadkach, mogą Państwo również wyłączyć akceptację plików cookie oraz aktywować automatycznie usuwanie tych plików po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez Państwa funkcji są zapisywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie celem zapewnienia prawidłowego z technicznego punktu widzenia i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika w Internecie), zostaną one omówione oddzielnie w oświadczeniu o ochronie danych.

Dziennik zdarzeń serwera (tzw. logi systemu)

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanym dzienniku zdarzeń serwera, który jest nam automatycznie przekazywany przez Państwa przeglądarkę. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL strony referencyjnej (Referrer)
  • nazwa komputera uzyskującego dostęp
  • czas zegarowy zapytania
  • adres IP

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu logi systemu muszą być rejestrowane.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Dane te nie będą udostępniane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Państwa zapytanie dotyczy świadczenia warunków umowy lub jest wymagane do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznej obsłudze zapytań kierowanych do nas.

Dane wysyłane do nas za pośrednictwem narzędzi do kontaktu pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub usunięcia celu przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMY

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk  Google Analytics. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane „pliki cookie”. Są to dane tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Umożliwiają one analizę sposobu korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony przez firmę Google przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje celem analizy korzystania przez Państwo ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka do przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcje tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto mogą Państwo uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Brak zgody na gromadzenie danych

Alternatywnie do wtyczki lub wewnątrz przeglądarek na urządzeniach mobilnych mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na niniejszych stronach, klikając na poniższy linkklikając na poniższy link, Zostanie wówczas wysłany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas następnych wizyt na stronie internetowej. Jeśli wyczyszczą Państwo przechowywane pliki cookie, należy wówczas ponownie wejść w ten link.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności Google Analytics udostępnionej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a podczas korzystania z funkcji Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne państwowych organów ds. ochrony danych osobowych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google.

5. NEWSLETTER

Dane na potrzeby usługi newsletter

Jeśli zechcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, niezbędny do tego jest Państwa adres e-mail, a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone bądź tylko na zasadzie dobrowolności. Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu dostarczenia żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „anuluj subskrypcję” w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych.

Przekazane nam przez Państwa dane w celu uzyskania newslettera będą przechowywane przez nas do momentu ich usunięcia z newslettera. Dane przechowywane w innych celach pozostają nienaruszone.

MailChimp

Wysyłanie newsletterów na niniejszej stronie internetowej odbywa się za pomocą usługi MailChimp. Usługodawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp jest usługą, za pomocą której organizowana i analizowana jest m.in. wysyłka newsletterów. Jeśli udostępnią Państwo dane w celu subskrypcji naszego newslettera (np. adres e-mail), zostaną one zapisane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie związane z newsletterem. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez system MailChimp, plik zawarty w e-mailu (zwanym web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Określa to, czy wiadomość z newslettera została otwarta i które linki zostały w danym przypadku kliknięte. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. czas otworzenia, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Te informacje nie mogą być przypisane do odpowiedniego odbiorcy newslettera. Służą wyłącznie do analizy statystycznej kampanii związanej z newsletterem. Wyniki tych analiz można wykorzystać w przyszłych newsletterach do lepszego dopasowania do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przeprowadzenie analizy przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze podajemy odpowiedni link. Ponadto mogą się Państwo wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych.

Udostępnione przez Państwa dane w celach wysyłki newsletterów będą przechowywane do momentu Państwa rezygnacji z subskrypcji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Umowa o powierzenie przetwarzania danych (Data-Processing-Agreement)

Zawarliśmy z MailChimp tzw. Umowę powierzenia przetwarzania danych (Data-Processing-Agreement), która zobowiązuje MailChimp do ochrony danych osobowych naszych klientów i nie udostępniania ich osobom trzecim.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługodawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps służy atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube oferowanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany, które z naszych stron Państwo odwiedziliście.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwia to YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube służy atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

});